Algemene voorwaarden

Dit reglement is in werking sinds 1 april 2016.

Reglement Kunstuitleen Emmeloord

Definities:

In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. abonnee: de abonnee die zich geconformeerd heeft aan dit reglement en wie werken wil lenen die in eigendom toebehoren aan de kunstuitleen, op welke verhouding dit reglement van toepassing is;
 2. kunstuitleen: Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder, mede handelend onder de naam Kunstuitleen Emmeloord, als eigenaar van de uitgeleende werken.

Artikel 1: Abonnement

 1. Het abonnement vangt aan op de door abonnee schriftelijk aangegeven datum, en kan aanvangen op elk moment van het jaar. Het abonnement wordt uitsluitend schriftelijk aangegaan, en wel voor de periode van tenminste zes maanden. Deze periode wordt vervolgens stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
 2. Het abonnement kan na de eerste periode van zes maanden uitsluitend schriftelijk worden opgezegd tegen iedere laatste dag van het kwartaal. Beëindiging van het abonnement vindt echter niet plaats indien voor het einde van de abonnementsduur het laatst geleende kunstwerk niet is ingeleverd. In deze situatie loopt het abonnement door en wordt de opzegging als niet gedaan beschouwd.

Artikel 2: Betalingen

 1. Betaling van het abonnementsgeld geschiedt per kwartaal bij vooruitbetaling. Betaling van het abonnementsgeld over het eerste, lopende kwartaal van het abonnement vindt uitsluitend contant plaats. Betaling van de daaropvolgende abonnementsgelden over de daaropvolgende kwartalen vindt bij vooruitbetaling uitsluitend per automatische incasso per kwartaal plaats. Hiertoe dient de abonnee een machtiging voor af te geven.
 2. Abonnees die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf ontvangen op verzoek een factuur voor het abonnementsgeld, welke aan abonnee tweemaal per jaar verzonden zal worden..
 3. Abonnementsgelden worden jaarlijks bekend gemaakt via de website van Kunstuitleen Emmeloord, te weten www.kunstuitleenemmeloord.nl, welke bedragen inclusief btw zijn.
 4. Indien de abonnee achterstallig is in de betaling van het abonnementsgeld en na ontvangst van de eerste herinnering ook in gebreke blijft met de betaling van het verschuldigde abonnementsgeld, is abonnee aan de kunstuitleen de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het Besluit Vergoeding Incassokosten (BIK). Indien de abonnee achterstallig is in de betaling van het abonnementsgeld, behoudt de kunstuitleen zich het recht voor geen nieuwe kunstwerken uit te lenen aan abonnee en eventuele reeds uitgeleende kunstwerken onverwijld terug te halen. Kosten die de kunstuitleen in dit verband maakt, zijn voor abonnee.
 5. In geval van niet-nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit dit deelnemersreglement door abonnee, beslaglegging op de goederen van abonnee of het faillissement van of toepassing van de WSNP op abonnee is de kunstuitleen gerechtigd het abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder enige sommatie vooraf en zonder rechterlijke tussenkomst. De kunstuitleen is in al die gevallen gerechtigd de aan abonnee uitgeleende kunstwerken onmiddellijk van hem of haar terug te nemen en het abonnement te beëindigen.

Artikel 3: Uitleen

 1. De uitleenperiode van ieder afzonderlijk werk is zes maanden, met eventueel de mogelijkheid om na schriftelijk akkoord van de kunstuitleen de uitleenperiode met nog eens zes maanden te verlengen. Voor een bedrijfsabonnement (10 kunstwerken of meer) is een aangepaste (langere) duur dan 12 maanden alleen mogelijk wanneer partijen daartoe schriftelijke afspraken maken.
 2. De kunstwerken worden door de kunstuitleen alleen afgegeven op vertoon van een bewijs van deelname en – indien dit door de betreffende medewerker van de kunstuitleen wordt verlangd – op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.
 3. Abonnee tekent bij afgifte van het kunstwerk voor ontvangst, en de kunstuitleen tekent bij afgifte van het kunstwerk aan haar door abonnee voor ontvangst.
 4. Indien de abonnee de uitgeleende werken niet op het daarvoor gestelde tijdstip inlevert, rekent de kunstuitleen een boete van € 3,00 per maand per kunstwerk voor iedere maand volgend op de maximale uitleentermijn.
 5. De kunstwerken worden door de kunstuitleen alleen afgegeven wanneer blijkt dat abonnee aan de op haar rustende verplichtingen voortvloeiend uit dit deelnemersreglement heeft voldaan.

Artikel 4: Beheer/schade/transport

 1. De kunstwerken dienen zorgvuldig door de abonnee te worden beheerd. Dit houdt onder andere in dat de werken niet dicht bij een warmtebron of op een vochtige plaats worden opgehangen, opgesteld of bewaard en dienen gevrijwaard te worden van direct zonlicht.
 2. De kunstwerken zijn voorzien van een identificatie waaruit blijkt dat de kunstuitleen eigenaar is van het kunstwerk. Verwijdering of het onleesbaar maken van deze identificatie is niet toegestaan.
 3. Alle door kunstuitleen aan abonnee ter beschikking gestelde kunstwerken blijven eigendom van kunstuitleen, tenzij abonnee het desbetreffende kunstwerk van kunstuitleen koopt en partijen daartoe schriftelijk overeenstemming bereiken.
 4. De abonnee is verplicht bij beschadiging, vermissing, diefstal of het verloren gaan van kunstwerken de kunstuitleen hiervan onmiddellijk schriftelijk op per e-mail op de hoogte te stellen.
 5. De abonnee is aansprakelijk voor de (financiële of materiële) schade aan, diefstal van, vermissing van of het verloren gaan van kunstwerken tijdens de periode dat de abonnee het kunstwerk onder zich heeft.
 6. De abonnee is verantwoordelijk voor het afsluiten van een passende (inboedel- en/of aansprakelijkheids-) verzekering voor het adres waar de kunstwerken worden ondergebracht door abonnee. De kunstuitleen kan abonnee vragen een verzekeringspolis te tonen.
 7. De abonnee is niet gerechtigd de geleende werken op een ander adres dan het door abonnee opgegeven woon-/bedrijfsadres onder te brengen en evenmin om de geleende kunstwerken aan anderen ter beschikking te stellen of de kunstwerken te reproduceren of op een tentoonstelling te tonen zonder schriftelijke toestemming van de kunstuitleen.
 8. De abonnee dient zelf voor eigen rekening en risico het transport van de kunstwerken van en naar de kunstuitleen te verzorgen. Beschadigingen aan het kunstwerk tijdens het transport komen steeds voor rekening van abonnee.
 9. De kunstwerken dienen vervoerd te worden in een plastic zak, doek of kleed, in welk kader de kunstuitleen eenmalig bij de eerste uitleen een gratis plastic zak voor transport ter beschikking stelt.
 10. Abonnee verplicht zich om bij aanvang van de leenperiode van het kunstwerk het kunstwerk op aanwezigheid van beschadigingen te controleren. De kunstuitleen is verplicht om bij het inleveren van het kunstwerk het kunstwerk op aanwezigheid van beschadigingen te controleren. Eventuele beschadigingen aan het kunstwerk zal de kunstuitleen bij aanvang of bij het einde van de leenperiode vermelden op het bewijs van afgifte zoals genoemd in artikel 3.3 van dit reglement.
 11. Bij vaststelling van enige schade aan het kunstwerk door de kunstuitleen wordt de hoogte van de schade door de kunstuitleen bepaald en in rekening gebracht bij abonnee. Bij een niet te repareren schade is de abonnee aansprakelijk voor de volledige aankoopwaarde van het kunstwerk.

Artikel 5: Koop

 1. Tenzij anders aangegeven, is het voor de abonnee mogelijk om de door kunstuitleen in eigendom toebehorende kunstwerken te kopen. De verkoopprijzen kunnen worden geraadpleegd bij de kunstuitleen. De abonnee bij wie het kunstwerk zich bevindt heeft het eerste recht van koop.
 2. Indien de abonnee deelneemt aan de spaarregeling van de kunstuitleen, machtigt de abonnee de kunstuitleen om per kwartaal een tussen abonnee en de kunstuitleen overeengekomen bedrag te incasseren. Dit spaartegoed wordt door de kunstuitleen gereserveerd. Over het spaartegoed is de kunstuitleen aan de abonnee geen rente verschuldigd.
 3. Indien de abonnee deelneemt aan de in het vorige lidnummer van dit artikel genoemde spaarregeling, kan het opgebouwde spaartegoed uitsluitend worden besteed aan de aankoop van kunstwerken uit de collectie van de kunstuitleen. Het
  spaartegoed wordt dan in mindering gebracht op de door kunstuitleen vastgestelde verkoopprijs.
 4. Restitutie van het spaartegoed dat de abonnee heeft opgebouwd uit hoofde van de spaarregeling, is niet mogelijk. Het spaartegoed blijft na beëindiging van het abonnement geldig voor een periode van één jaar. Na één jaar vervalt het aan de kunstuitleen. Abonnee kan evenmin het spaartegoed aanwenden voor verrekening van vorderingen van de kunstuitleen op de abonnee, ontstaan uit welke hoofde dan ook.
 5. De prijzen van de kunstwerken zijn inclusief de bij het werk behorende lijst en het passe- partout, en inclusief btw. De koopprijs is exclusief de eventueel door de kunstuitleen aan de kunstenaar verschuldigde volgrechtvergoeding.

Artikel 6: Algemeen

 1. Abonnee is verplicht ingeval van beslaglegging te zijnen laste of in geval van faillissement of surseance van betaling, dan wel toepassing van de wettelijke schuldsanering op abonnee aan de beslagleggende deurwaarder, curator of bewindvoerder mede te delen dat de in het bezit van abonnee zijnde werken niet het eigendom zijn van abonnee.

Dit reglement treedt in werking op 1 april 2016, en komt in de plaats van alle eerdere reglementen die met totstandkoming van dit reglement zijn komen te vervallen. Geschillen tussen abonnee en de kunstuitleen die niet in der minne kunnen worden beslecht, worden uitsluitend beheerst door het civiel recht en zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad.